Business Units

Księgowość ds. Funduszy Inwestycyjnych

Księgowi ds. funduszy Inwestycyjnych odpowiadają za przygotowanie, monitorowanie oraz obliczanie Wartości Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obsługiwanych przez State Street. Ich zadania obejmują kompletny proces zarządzania księgowością funduszy inwestycyjnych oraz analizowanie jak i raportowanie wszelkich zmian wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu.

Na rzecz naszych klientów nasi specjaliści wykonują również szereg innych operacji takich jak:

 • Koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu
 • Analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi dokonywanymi na rynku pod kątem poprawności ich księgowania
 • Księgowanie i monitorowanie dywidend i dochodów z papierów dłużnych, naliczanie odpowiednich prowizji na poczet przyszłych dochodów
 • Monitorowanie kosztów funduszu oraz naliczanie odpowiednich prowizji na rzecz przyszłych kosztów
 • Monitorowanie operacji spółek na ich papierach wartościowych (corporate actions)
 • Aktualizacja wyceny aktywow i pasywow funduszu wyrazonych w walutach obcych metodą Mark-to-Market
 • Monitorowanie cen papierów wartościowych wchodzących w skład portfela
 • Uzgodnienia kont oraz kontrola rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty
 • Przygotowywanie raportów księgowych i dokumentów do audytu

Księgowi funduszy prowadzą dokładną analizę wszystkich komponentów NAV wpływających na wartość jednostki funduszu. Analizują także wyniki osiągane przez fundusz w zestawieniu ze wskaźnikami gospodarczymi (benchmarking) oraz indeksami w zależności od portfela i strategii inwestycyjnej.

Dział Sprawozdawczości Finansowej

Dział Sprawozdawczości Finansowej odpowiada za przygotowanie oraz kontrolę sprawozdań finansowych, a także innych raportów dotyczących działalności funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Irlandii oraz Luksemburgu oraz firm zarządzających tymi funduszami.

W ramach sporządzania sprawozdań finansowych pracownik departamentu przygotowuje:

 • Bilans
 • Rachunek wyników
 • Rachunki przepływów pieniężnych
 • Zestawienie zmian w aktywach netto
 • Portfel inwestycyjny
 • Noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
 • Po sporządzeniu sprawozdań i raportów przekazywane są one do Klienta w celu przeprowadzenia audytu.

Dział Dokumentacji ds. Kluczowych Informacji dla Inwestora (KIID - Key Investor Information Document)

Zespół KIID zajmuje sie przygotowaniem Kluczowych Informacji dla Inwestorow funduszy inwestycyjnych.

W ramach swojej działalności ściśle współpracuje z Działem Obsługi Klienta w Luksemburgu oraz Zespołem Analityków we Frankfurcie świadcząc usługi dla klientów w całej Europie.

Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestora (KIID) jest nowym produktem na rynku europejskim mającym na celu dostarczenie inwestorom krótkiej, jasnej i aktualnej informacji dotyczącej funduszy inwestycyjnych.

Zespół KIID odpowiada za:

 • Monitoring zmian poziomu kosztów i opłat bieżących,
 • Monitoring zmian wskaźnika SRRI,
 • Obliczanie wyników osiągniętych przez fundusz w przeszłości,
 • Sporządzanie dokumentów zawierających kluczowe informacje dla inwestorów dla nowych Klientów StateStreet,
 • Aktualizację tych dokumentów dla Klientów już istniejących.

Dział Wyceny Papierów Wartościowych

Dział Wyceny Papierów Wartościowych jest Centrum Doskonałości (CoE) dla wyceny poszczególnych aktywów i świadczy usługi klientom z całego świata. Krakowski zespół współpracuje z niezależnymi dostawcami cen w celu zapewnienia prawidłowej wyceny papierów wartościowych, zgodnej z umowami, które zostały zawarte z klientem (Price Source Agreement - PSA) W skład głównych obowiązków Działu Wyceny Papierów Wartościowych w Krakowie wchodzą:

 • Walidacja kosztów papierów wartościowych dodawanych do portfela inwestycyjnego
 • Ustalenie cen poszczególnych aktywów na podstawie informacji z giełd światowych oraz otrzymanych od niezależnych dostawców
 • Weryfikowanie rynkowych cen udziałów, akcji, obligacji i instrumentów pochodnych poprzez stosowanie modeli analitycznych
 • Weryfikowanie cen, których wahania wykraczają poza ustalone tolerancje
 • Wycena wartości godziwej dla pozycji z rynków zagranicznych, emisji niepublicznych i o niskim wolumenie obrotu
 • Zapewnienie, by zastosowane wyceny byly zgodne z umowami zawartymi z klientem (PSA)
 • Współpraca z działem Księgowości ds. Funduszy

Zajmując pozycję lidera w dziedzinie wyceny papierów wartościowych, zespół tworzy innowacyjne rozwiązania o znaczeniu strategicznym dla biznesu nieustannie monitorując sytuację, reagując i dostosowując swe działania do ciągle zmieniającego się rynku.

Dział Derywatów (Instrumentów Pochodnych)

Krakowski Dział Instrumentów Pochodnych Centrum Doskonałości (CoE) dostarcza usługi z zakresu kompletnej obsługi instrumentów pochodnych oraz procesu weryfikacji w oparciu o instrukcje menadżera inwestycyjnego i brokera giełdowego.

Do zadań administratora portfela instrumentów pochodnych należy:

 • Zapewnianie dokładnego i terminowego księgowania transakcji terminowych typu futures oraz opcji
 • Zapewnienie zgodności między instrukcjami klienta a raportami brokera giełdowego
 • Zapewnianie dokładnego i terminowego księgowania przepływów pieniężnych
 • Rozwiązywanie bieżących problemów wspólnie z innymi działami
 • W zależności od potrzeb biznesowych przygotowywanie i dostarczanie odpowiednich raportów i ich weryfikacja

Fundusze Hedgingowe (fundusze wysokiego ryzyka)

International Fund Services (IFS) jest oddziałem State Street Alternative Investment Solutions (Rozwiązania dla Alternatywnych Produktów Inwestycyjnych), oferującym kompletny zakres usług z zakresu księgowości i administracji funduszy, obsługi zadań middle office, agencji transferowej oraz oceny ryzyka dla funduszy hedgingowych oraz funduszy private equity.

Instrumenty finansowe obsługiwanych funduszy to między innymi:

 • Akcje
 • Instrumenty dłużne
 • Kontrakty Swap
 • Opcje
 • Kontrakty terminowe (Futures)
 • Kredyty i pożyczki bankowe

Strategie inwestycyjne obsługiwanych funduszy to między innymi:

 • oparta na portfelu złożonym z długich i krótkich pozycji (Long/Short Equity)
 • oparta na portfelu nieskorelowanym z kierunkiem rynków (Market Neutral)
 • oparta na rynkach wschodzących (Emerging Markets)
 • oparta na inwestycji w przedsiębiorstwa o trudnej sytuacji finansowej (Distressed Debt)

Obsługiwane struktury funduszy to między innymi:

 • Onshore (forma prawna zarejestrowana na terytorium kraju, w którym dystrybuowany jest dany fundusz i podlegająca tamtejszemu prawodawstwu)
 • Offshore (forma prawna zarejestrowana poza terytorium kraju, w którym dystrybuowany jest dany fundusz i podlegająca prawodawstwu miejsca rejestracji)
 • Side-by-side (Grupa funduszy Onshore i Offshore z których każdy aktywnie inwestuje bezpośrednio w instrumenty finansowe)
 • Master/Feeder (Grupa funduszy Onshore i Offshore w których niektóre inwestują w instrumenty finansowe, pozostałe służą jako podmioty pośrednie dla transakcji kapitałowych z inwestorami)
 • Fund of Hedge Funds (Fundusz inwestujący w udziały innych funduszy hedgingowych)

Dział Zabezpieczeń Transakcji Finansowych (Collateral Services)

Kiedy dwa podmioty postanawiają dokonać transakcji finansowej, która obejmuje faktyczny transfer aktywów czy tez zakłada w przyszłości możliwość wymiany transakcji monetarnych, bankructwo lub niewypłacalność jednej ze stron powoduje niezawinioną stratę finansową dla drugiego podmiotu. W celu zmniejszenia ryzyka, standardem rynkowym stało się przesyłanie gotówki bądź papierów wartościowych do podmiotu narażonego na ryzyko strat, w celu zabezpieczenia ewentualnego ryzyka niewypłacalności drugiej strony. Ten proces zabezpieczenia transakcji finansowych jest nazwany Collateral.

Collateral Services Poland wspiera Europejski zespół Collateral Services poprzez zarządzanie zabezpieczeniami różnych aktywów dla wielu europejskich klientów.

Administrowanie collateral obejmuje następujące obszary:

 • Transakcje pożyczek papierów wartościowych (Securities Lending)
 • Transakcje warunkowego zakupu i sprzedaży (Repo i Reverse Repo)
 • Transakcje w obrocie pozagiełdowym (OTC )

Zespół jest również odpowiedzialny za tworzenie raportów i usług związanych z Collateral, w tym za:

 • Przygotowywanie raportów dla klientów
 • Instruowanie transakcji zabezpieczających
 • Sprawdzanie realizacji transakcji zabezpieczających
 • Tworzenie statystyk
 • Wyliczanie wartości odsetek

Zespół Konwersji

Zespół Konwersji jest scentralizowaną jednostką, której zadaniem jest obsługa przyjmowania nowych klientów do State Street w całej Europie. Zadaniem zespołu jest upewnienie się, że transfer nowego biznesu, dla którego stajemy się depozytariuszem, na naszą platformę księgową, będzie przebiegał bez zakłóceń.

Do obowiązków Zespołu Konwersji należą:

 • Kompleksowa analiza projektu przed jego rozpoczęciem (Due diligence)
 • Przygotowanie projektu konwersji
 • Załadowanie do systemów informatycznych State Street początkowych danych klienta (skład portfela inwestycyjnego, salda kont etc.)
 • Przeprowadzenie analizy porównawczej w okresie równoległej wyceny przez dotychczasowego i nowego depozytariusza
 • Zamknięcie projektu i przekazanie procesu do zespołu Księgowości ds. Funduszy

Dział Analiz Inwestycyjnych State Street Investment Analytics

SSIA dostarcza naszym klientom kompleksowe i innowacyjne rozwiązania z zakresu usług analizy wyników, ryzyka inwestycyjnego oraz raportowania zgodności inwestycyjnej.

 • Pracownik Zespołu ds. Wyników i Analiz odpowiada za ocenę wszystkich elementów składowych portfela finansowego klienta i dostarczenie przewidywanych wyników finansowych dla wszystkich klas aktywów. Dostarcza również informacje o wynikach finansowych dla różnych rodzajów papierów wartościowych w rozliczeniu dziennym i miesięcznym.
 • Pracownik Zespołu ds. Ryzyka Inwestycyjnego dostarcza klientom parametry oceny ryzyka zgodnie z ich wymaganiami, kalkuluje wskaźniki Value at Risk (VaR) i przeprowadza tzw. stress testing na podstawie historycznych wydarzeń.
 • W Zespole Badania Zgodności Procesów Inwestycyjnych świadczymy usługi testowania funduszy inwestycyjnych pod kątem ich zgodności z odpowiednimi przepisami inwestycyjnymi, które wynikają z przepisów prawa (UCITS) lub z prospektów emisyjnych. Wszelkie naruszenia przepisów są szczegółowo analizowane i raportowane klientom.

Dział Danych Referencyjnych (Reference Data Services)

Dział Danych Referencyjnych to centrum usług wspólnych dostarczające usługi z dziedziny zarządzania danymi na potrzeby obsługi aktywów przez back i middle office. Dział dostarcza te usługi 24 godziny na dobę, 6 dni w tygodniu. Krakowski oddział jest częścią globalnego zespołu składającego się także z oddziałów w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach.

Zespół ten jest odpowiedzialny między innymi za:

 • Bazę Główną Papierów Wartościowych,
 • Bazę Główną Brokerów,
 • Dane używane podczas procesowania transakcji (ETT/ETC),
 • Standardy ISO (w zakresie walut, krajów, kursów wymiany, brokerów),
 • Kalendarze Świąt (w zależności od kraju, rynku, kursów, banku, systemu),
 • Zarządzanie danymi od zewnętrznych dostawców,
 • Ocenę Jakości Danych.

Dział Danych Referencyjnych współpracuje z różnymi grupami z branży finansowej w celu nadążenia za szybkimi zmianami w sektorze oraz najświeższymi regulacjami na rynku finansowym.

Centrum Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Anti-Money-Laundering)

Centrum Usług Wspólnych ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy to Centrum Doskonałości (CoE)  zajmujące się weryfikacją klientów firmy State Street na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z polityką „Know Your Customer”.

Głowne zadania Centrum AML to:

 • Weryfikacja tożsamości klientów State Street,
 • Przygotowanie oceny ryzyka klientów,
 • Okresowa weryfikacja ryzyka,
 • Raportowanie KPI (Kluczowe Wskaźniki Efektywności) oraz KRI (Kluczowe Wskaźniki Ryzyka) do Działu Zgodności oraz innych departamentów State Street na terenie Europy.

Analiza Ryzyka - State Street Global Exchange

Analiza Ryzyka to centrum usług wspólnych, które wspiera działy SSGX w Europie i Ameryce Północnej. SSGX, korzystając z danych dostępnych dla State Street, przeprowadza analizę ryzyka oraz usługi z zakresu zarządzania informacją i danymi dla szerokiego grona klientów.

Krakowski dział SSGX współpracuje bezpośrednio z klientami, innymi działami State Street oraz wieloma oddziałami SSGX w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji w celu zapewnienia, że dostarczane dane analityczne są poprawne, spełniają oczekiwania klientów oraz stanowią dla nich wartość dodaną w procesie zarządzania funduszami.

Do głównych zadań działu SSGX należą:

 • Agregowanie danych ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych (system TruView) w celu dostarczenia całościowego obrazu ekspozycji portfela inwestycyjnego oraz bezwzględnych i względnych miar ryzyka - zakres analiz obejmuje wartość zagrożoną (VaR), miary wrażliwości, ryzyko negatywne (strat), testy warunków skrajnych (stress-testing), dekompozycję ryzyka oraz badanie scenariuszy,
 • Analiza porównawcza wyników do względem różnych indeksów
 • Zarządzanie danymi klientów niekorzystających z TruView - przekazywanie danych do instytucji zewnętrznych w celu dalszej analizy,
 • Dostarczanie informacji wymaganych przez klientów,
 • Kontrola ryzyka,
 • Komunikowanie się z klientami odnośnie usług dostarczanych przez krakowski oddział,
 • Przygotowanie analiz zgodnie z oczekiwaniami klientów,
 • Sprawozdawczość regulacyjna,
 • Przygotowanie analiz dla klientów instytucjonalnych (Asset Owners)
 • Tworzenie i udoskonalanie produktów SSGX.

Ze względu na kompleksowość dostarczanej usługi, zespół współpracuje ściśle z klientami oraz innymi oddziałami SSGX nad tworzeniem i dostarczaniem rozwiązań dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

Finansowe Centrum Usług Wspólnych (FSSC)

FSSC jest Działem Finansów założonym w Krakowie w celu zapewnienia usług z zakresu księgowości i analizy finansowej jak i czynności sprawozdawczych wobec organów nadzoru dla naszych oddziałów w Europie.

Do zadań tej jednostki należą:

 • księgowość
 • planowanie i analiza finansowa
 • raportowanie wobec organów nadzoru

Pozostałe działy

W Krakowie znajduje się także wiele działów wspierających działania zespołów operacyjnych:

 • Dział Zasobów Ludzkich (Global Human Resources), w tym Dział Rekrutacji (Talent Acquisition)
 • Dział Treningów
 • Dział Finansów
 • Global Marketing
 • Dział ITOT
 • Dział Zarządzania Projektami (PMO)
 • Dział Planowania Ciągłości Biznesu i Zgodności
 • Zarządzanie Ryzykiem
 • Zespół ds. Administracji i Obsługi Nieruchomości
 • Zespół ds. Infrastruktury