Wereldwijde privacyverklaring

Ingangsdatum:Juli 2020
Laatst herzien: Oktober 2022

Bij State Street zetten we ons in voor een verantwoorde en transparante omgang met uw persoonlijke informatie of persoonsgegevens ("Persoonsgegevens"). Deze Wereldwijde privacyverklaring ("Verklaring") is bedoeld om te voldoen aan de relevante transparantievereisten onder de toepasselijke wetgeving op het gebied van privacy of gegevensbescherming. Deze Verklaring legt uit hoe State Street Corporation, haar dochterondernemingen en rechthebbenden (samen "wij", "we", "onze", "ons") uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen of op een andere manier verwerken in verband met uw relatie met ons. De Verklaring is van toepassing op alle Persoonsgegevens die we van u verzamelen via onze websites of applicaties, waartoe we toegang hebben via uw apparaat (bijv. mobiele telefoon, computer) of diverse andere offline middelen, zoals wanneer u onze evenementen bijwoont of wanneer u op een andere manier met ons communiceert zoals hieronder beschreven.

Als u contact wilt opnemen met de entiteit van State Street die verwerkingsverantwoordelijk is voor de dienst die voor u relevant is, raadpleeg dan Hoe u uw rechten kunt uitoefenen of contact met ons kunt opnemen.

Houd er rekening mee dat er in bepaalde rechtsgebieden op grond van de toepasselijke privacywet- en regelgeving uitzonderingen kunnen zijn op de rechten die we hieronder beschrijven. Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd wijzigen om deze aan te passen aan de wettelijke vereisten en aan de manier waarop wij onze activiteiten uitvoeren. Raadpleeg deze pagina's regelmatig voor de laatste versie van deze Verklaring.

Deze Verklaring bevat de volgende hoofdstukken:

 • Welke Persoonsgegevens kunnen we verzamelen?
 • Hoe verzamelen we uw
 • Persoonsgegevens?
 • Gevoelige
 • Persoonsgegevens en strafbladen
 • Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?
 • Marketingcommunicatie
 • en uw keuzes
 • Cookies en online
 • tracking
 • Hoe delen of maken we
 • uw Persoonsgegevens bekend?
 • Categorieën van derden aan wie wij uw
 • Persoonsgegevens kunnen verstrekken
 • Geen verkoop van
 • gegevens
 • Hoe kunnen we uw Persoonsgegevens doorzenden en opslaan?
 • Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?
 • Uw rechten en keuzes
 • Hoe kunt u uw rechten
 • uitoefenen of contact met ons opnemen?

Welke Persoonsgegevens kunnen we verzamelen?

Met inachtneming van de wet- en regelgeving die van toepassing is op het betreffende rechtsgebied, kunnen wij de volgende categorieën Persoonsgegevens over u of uw apparaat verzamelen:

Categorie

Voorbeelden

A.   Identiteitsgegevens

voornaam, tweede naam, achternaam, alias-gebruikersnaam of soortgelijke identifier, burgerlijke staat, aanspreektitel, geboortedatum, gender, staats- of nationaal identificatienummer (zoals een rijbewijs of burgerservicenummer), paspoortnummer, internetprotocol, handtekening, fysieke kenmerken of beschrijving of andere soortgelijke identifiers. Sommige informatie in deze categorie kan overlappen met andere categorieën.

B.   Demografische informatie

Leeftijd, ras, huidskleur, nationale afkomst, nationaliteit, burgerlijke staat, geslacht (inclusief gender).

C.   Contactgegevens

Factuuradres, leveringsadres, e-mailadres of telefoonnummers.

D.   Biometrische informatie

Identifier of identificerende informatie, zoals vingerafdrukken, gezichtsafdrukken en voiceprints, toetsaanslag.

E.   Contractuele informatie

Informatie verzameld als onderdeel van de producten en diensten die wij aan u leveren.

F.    Commerciële informatie

Registratie van aangekochte, verkregen of in overweging genomen persoonlijke eigendommen, producten of diensten, of andere aankoop- of verbruiksgeschiedenissen of -trends.

G.   Financiële informatie

Bankrekening en betaalkaartgegevens.

 

H.   Internet- of een andere soortgelijke netwerkactiviteit

Surfgeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, applicatie, advertentie, tijdzone-instelling en -locatie, types en versies van browser plug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze websites of applicaties.

I.     Zintuiglijke gegevens

Audio-, visuele of soortgelijke informatie.

J.    Professionele of werkgerelateerde informatie

Opleiding, huidige tewerkstelling, arbeidsverleden.

K.   Conclusies uit andere persoonlijke informatie

Profiel dat het gezin van een persoon weergeeft, personen die verbonden zijn aan uw account(s), informatie over uw relatie met deze personen of informatie over uw zakelijke relaties met ons.

Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw Persoonsgegevens op verschillende manieren en uit verschillende bronnen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw Persoonsgegevens verzamelen:Door rechtstreekse interactie met u, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult, ons post of een e-mail stuurt, wanneer u ons belt of in persoon.

 • Door rechtstreekse interactie met u, bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult, ons post of een e-mail stuurt, wanneer u ons belt of in persoon.
 • Rechtstreeks van onze klanten of hun agenten. Bijvoorbeeld uit documenten die onze klanten aan ons verstrekken met betrekking tot de diensten waarvoor zij ons inschakelen.
 • Onrechtstreeks van onze klanten of hun agenten. Bijvoorbeeld door middel van informatie die we verzamelen van onze klanten terwijl we diensten aan hen leveren.
 • Rechtstreeks en onrechtstreeks uit activiteiten op onze websites of onze mobiele applicaties.
 • Bijvoorbeeld uit inzendingen via onze website of uit gebruiksgegevens van de website die automatisch worden verzameld.
 • Van gelieerde ondernemingen en externe dienstverleners (zoals onze marketingpartners) die namens ons handelen in verband met de diensten die wij verlenen.
 • Uit publiek beschikbare bronnen, waaronder sociale media, voor zover u er duidelijk voor kiest om uw profiel publiek zichtbaar te maken.
 • Van geautomatiseerde technologieën of interacties die technische gegevens over uw apparatuur, surfactiviteiten en -patronen verzamelen. Deze informatie wordt verzameld door gebruik te maken van cookies, serverlogs of andere soortgelijke technologieën.

Gevoelige Persoonsgegevens en strafbladen

De Persoonsgegevens die wij van u verzamelen kunnen gevoelige Persoonsgegevens bevatten. Wij erkennen dat bepaalde rechtsgebieden wetten hebben uitgevaardigd die meer bescherming van bepaalde gevoelige Persoonsgegevens vereisen. Gevoelige Persoonsgegevens omvatten categorieën informatie die volgens de toepasselijke privacywetgeving speciale behandeling of bescherming vereisen. Deze informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, ras of etnische afkomst; politieke opvattingen; religieuze, filosofische of andere soortgelijke overtuigingen; lidmaatschap van een vakbond of beroepsvereniging; fysieke of mentale gezondheid; biometrische gegevens; of seksuele geaardheid.

Wij verzamelen, gebruiken, delen of verwerken geen gevoelige Persoonsgegevens of strafbladen, tenzij dit bij wet is toegestaan. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw gevoelige Persoonsgegevens of strafbladen verzamelen, gebruiken, delen of op andere wijze verwerken om Know Your Customer (KYC) controles uit te voeren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld (Anti-Money Laundering, AML).

Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

Wij gebruiken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze contractuele verplichtingen na te komen. Als u ons bijvoorbeeld Persoonsgegevens verstrekt voor het openen, beheren en administreren van uw account, zullen wij die Persoonsgegevens voor dat doel gebruiken.
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die we hebben, bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn om aangifte te doen bij de belastingdienst, om KYC-controles uit te voeren om te voldoen aan de toepasselijke AML-wetgeving of om financiële criminaliteit te voorkomen en op te sporen.
 • U heeft uw toestemming gegeven, bijvoorbeeld voor een verenigbare reden zoals beschreven bij het verzamelen.
 • Voor een doel dat verenigbaar is met het oorspronkelijke doel zoals dat aan u werd beschreven op het moment van het verzamelen.
 • Om te reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of overheidsvoorschriften.
 • Voor ons legitiem belang, als commerciële organisatie, op voorwaarde dat ons gebruik evenredig is en uw privacyrechten respecteert. Dergelijke legitieme belangen kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • Om u te voorzien van informatie over producten of diensten die u bij ons aanvraagt.
  • Om u te voorzien van e-mailwaarschuwingen, registraties voor evenementen, sociale media-activiteiten en andere berichten over onze producten of diensten, of evenementen of nieuws dat voor u van belang kan zijn, inclusief via gerichte berichten en advertenties op of via onze websites en apps en via websites en apps van derden. Voor meer informatie, zie het hoofdstuk "marketingcommunicatie en uw keuzes" hieronder.
  • Om onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten tussen u of de entiteit die u vertegenwoordigt en ons, inclusief voor facturering en incasso.
  • Om onze website te verbeteren en de inhoud ervan op een aangepaste en gepersonaliseerde manier aan u te presenteren.
  • Voor marktanalyse en productontwikkeling.
  • Om u te authenticeren als een geautoriseerde gebruiker en om de communicatie tussen ons te vergemakkelijken.
  • Om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als een entiteit met gewaarborgde continuïteit, hetzij als onderdeel van een faillissement, liquidatie of soortgelijke procedure, waarbij uw informatie die wij in ons bezit hebben, tot de overgedragen activa behoort.
  • Om telefoongesprekken en elektronische communicatie te monitoren en op te nemen met het oog op (a) de verwerking en verificatie van instructies, (b)onderzoek en fraudepreventie, (c) de opsporing en preventie van, het onderzoek naar en de vervolging van misdrijven, (d) de afdwinging of bescherming van de rechten van ons bedrijf, onze partners of onze gelieerde ondernemingen, direct of via derde partijen aan wie zij die verantwoordelijkheden of rechten delegeren, (e) de naleving van toepasselijke wettelijke verplichtingen, (f) de kwaliteit, analyse van onze activiteiten, opleidingen en aanverwante doeleinden
  • Om onze activiteiten op een voorzichtige manier uit te voeren in overeenstemming met de industriestandaarden en de toepasselijke wetgeving, wat kan inhouden dat we telefoongesprekken en elektronische communicatie monitoren en opnemen, reageren op vragen en verzoeken, fraude voorkomen, onderzoek doen, advies inwinnen bij onze adviseurs, evenals voor governance- en managementdoeleinden. 

Als u ons niet op verzoek uw Persoonsgegevens verstrekt, kan dit ertoe leiden dat wij niet in staat zijn de hierboven genoemde taken uit te voeren.

Marketingcommunicatie en uw keuzes

 

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om aan u te verkopen. Specifiek kunnen wij uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of
anderszins verwerken en delen met onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners om u opiniemateriaal, sectorinformatie, uitnodigingen voor
evenementen en webinars, en andere communicatie of verzoeken die volgens ons interessant kunnen zijn voor u, te verstrekken. Wij stemmen deze communicatie af op basis van uw interactie met ons, via post, e-mail, online, telefonisch, in persoon of via externe partners of leveranciers. Als u deze informatie niet van ons wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren beheren door te klikken op de afmeldingslink in een van onze e-mails, uw relatiebeheerder hiervan op de hoogte te stellen of door hier te klikken.

 

Cookies en online tracking

 

We gebruiken cookies op onze websites of applicaties. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op een computer en zijn bedoeld om kleine hoeveelheden gegevens die specifiek zijn voor een gebruiker en de websites of applicaties te bevatten, om op die manier de ervaring van die gebruiker te personaliseren. Voor meer informatie zie onze Bekendmaking inzake cookies.

 

Hoe delen of maken we uw Persoonsgegevens bekend?

 

Wij kunnen de hierboven beschreven categorieën van uw Persoonsgegevens bekendmaken aan onze gelieerde ondernemingen, dienstverleners en andere derden voor onze zakelijke doeleinden. Wanneer we dat doen, zorgen we ervoor dat uw Persoonsgegevens worden gebruikt op een manier die in overeenstemming is met deze verklaring, of gaan we een contract aan waarin het zakelijke doel wordt beschreven en waarin de ontvanger wordt verplicht om die Persoonsgegevens zowel vertrouwelijk te houden als niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van het contract.

 

We kunnen uw Persoonsgegevens ook gebruiken of vrijgeven:

 

 • Aan regelgevers, overheidsinstanties, beurzen, zelfreguleringsorganisaties of wetshandhavingsinstanties.
 • Als we wettelijk verplicht zijn dit te doen of als we redelijkerwijs geloven dat een dergelijke vrijgave nodig of gepast is om fysieke schade of financieel verlies tevoorkomen in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of daadwerkelijke illegale activiteiten,
 • Wanneer bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijke of regelgevende verplichting of om onze legitieme belangen of de vitale belangen van een persoon te behartigen.

Categorieën van derden aan wie wij uw Persoonsgegevens kunnen verstrekken

 • Onze gelieerde ondernemingen
 • Dienstverleners met wie we een contract hebben afgesloten voor het uitvoeren van diensten namens ons
 • Derden, met betrekking tot wie u, uw vertegenwoordigers of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, ons toestemming geven om uw Persoonsgegevens
  bekend te maken in verband met producten of diensten die wij aan u leveren
 • Regelgevers of andere overheidsinstanties
 • Beurzen of andere zelfreguleringsorganisaties
 • Wetshandhavingsinstanties 
 • Een opvolgende entiteit in geval van een fusie, overname of gelijkaardige transactie

Geen verkoop van Persoonsgegevens

Wij verkopen geen van uw Persoonsgegevens, met inbegrip van Persoonsgegevens van minderjarigen onder de 16 jaar of zoals gedefinieerd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Hoe kunnen we uw Persoonsgegevens doorzenden en opslaan?

Wij zijn wereldwijd actief en wij kunnen sommige van uw Persoonsgegevens delen met organisaties (inclusief onze gelieerde ondernemingen en onze dienstverleners) die zich buiten het rechtsgebied bevinden waarin de Persoonsgegevens werden verzameld. Omdat wij ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten hebben, worden de in andere landen verzamelde Persoonsgegevens routinematig naar de Verenigde Staten doorgegeven voor verwerking. Dit wil zeggen dat Persoonsgegevens die in een bepaald rechtsgebied worden verzameld, kunnen worden overgedragen, opgeslagen en verwerkt buiten het land van herkomst. Voor deze overdrachten hebben wij de relevante wettelijke waarborgen, inclusief (bijvoorbeeld) door middel van contractuele regelingen op basis van sets van modelcontractbepalingen die vooraf zijn goedgekeurd door de Europese Commissie (of anderszins in overeenstemming zijn met de vereisten van het betreffende rechtsgebied) om adequate bescherming te waarborgen, of in bepaalde omstandigheden kunnen wij ons beroepen op een van de uitzonderingen op de regels die ons in staat stellen om deze overdrachten uit te voeren. Dit getuigt van ons engagement om uw Persoonsgegevens te beschermen, ongeacht waar uw Persoonsgegevens zich bevinden. Persoonsgegevens die zijn opgeslagen of worden verwerkt in een buitenlands rechtsgebied kunnen worden geraadpleegd op een manier die in dat rechtsgebied rechtmatig is.

Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

Wij zetten ons in voor de bescherming van de veiligheid van uw Persoonsgegevens. Wij passen redelijke technische en organisatorische maatregelen toe, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade.

Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld, zoals het leveren van onze diensten, of zoals vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze periode kan nog doorlopen nadat onze relatie met u is beëindigd.

Uw rechten en keuzes

Afhankelijk van het rechtsgebied, en onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, kunt u specifieke rechten hebben met betrekking tot uw Persoonsgegevens. In dit hoofdstuk worden deze rechten beschreven en hoe u ze kunt uitoefenen.

 • Toegang tot specifieke informatie
  • U kunt het recht hebben om te verzoeken dat wij bepaalde informatie aan u bekendmaken over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens gebruiken. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen en geverifieerd, zullen wij het volgende aan u bekendmaken (afhankelijk van uw verzoek of tenzij er een uitzondering van toepassing is):
   • De categorieën van Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.
   • De categorieën van bronnen waaruit de Persoonsgegevens werden verzameld.
   • Ons doel voor het verzamelen of delen van uw Persoonsgegevens.
   • De categorieën van derden waarmee wij uw Persoonsgegevens delen.
   • De specifieke Persoonsgegevens die we over u hebben verzameld. 
 • Wanneer dit specifiek vereist is, zullen wij specifieke Persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, in een gangbare structuur of in een machineleesbaar formaat, verstrekken en rechtstreeks naar een andere persoon of entiteit laten verzenden (gegevensportabiliteit). Verzoek tot verwijdering of schrapping van uw Persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden.
 • Verzoek om correctie van uw Persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • Verzoek om beperking van of bezwaar tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden)
 • Een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming
 • Uw toestemming intrekken

Indien wij vertrouwen op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te gebruiken of te delen, hebt u het recht om uw toestemming geheel of gedeeltelijk in te trekken, behoudens bepaalde uitzonderingen die in de toepasselijke wet- en regelgeving zijn vastgelegd.Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan.

Privacyverklaring voor consumenten in de VS

Klik hier voor toegang tot de Amerikaanse privacyverklaring voor consumenten.

Inwoners van Californië

Inwoners van Californië: klik hier voor meer informatie. 

Japan

Voor andere details (inclusief geautoriseerde organisatie voor de bescherming van persoonsgegevens in Japan) met betrekking tot entiteiten van State Street in Japan, klik hier (Engels) of hier (Japans).

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen of contact met ons opnemen?

Het eerste aanspreekpunt voor alle kwesties die voortvloeien uit deze Verklaring is onze Chief Privacy Officer of Functionaris voor Gegevensbescherming. Als u uw rechten wilt uitoefenen, of als u vragen of opmerkingen hebt over deze Verklaring of over de manier waarop uw Persoonsgegevens worden verwerkt, neem dan contact op met onze Chief Privacy Officer of Functionaris voor Gegevensbescherming per e-mail of via onze website op: